Objednať službu

Obec a ulica

Obec:
Ulica:

Vyberte služby, o ktoré máte zájem

počet komínov:
značka kotla:
typ kotla:
cena:
počet zvodov:
cena:
Typ balíčka:
cena:

Kontaktné údaje

Vaše meno:
Vaše priezvisko:
Váš telefón:
Váš e-mail:
Poznámka:
Vami zadané údaje do objednávkového formulára sú spracúvané spoločnosťou AA Správa, s.r.o., so sídlom Blagoevova 28, 851 04 Bratislava, IČO: 35 822 431 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25128/B v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), zákonom o ochrane osobných údajov ako aj ďalšími právnymi predpismi za účelom plnenia zmluvy v zmysle čl. VI ods. 1 písm. b) GDPR. Bližšie sa prosím oboznámte so zásadami spracúvania osobných údajov spoločnosťou AA Správa, s.r.o. tu.
odoslať objednávku