Technická správa bytového domu

Ročný plán opráv bytového domu

Úlohou správcovskej spoločnosti je v spolupráci s vlastníkmi zabezpečovať plynulý chod spravovanej nehnuteľnosti. Pre efektívny chod bytového domu, AA Správa v spolupráci so zástupcami vlastníkov každoročne, najneskôr do 30.11. príslušného roka, pripraví záväzný ročný plán opráv pre nasledujúci kalendárny rok. Rozsah plánovaných opráv je potom jednou z položiek predpisu preddavkov v ďalšom kalendárnom roku. Našou úlohou je pripraviť samotný harmonogram opráv tak, aby bol zvládnuteľný v rozsahu vypočítanej výšky preddavkov pre konkrétny bytový dom.

Technické zabezpečenie neplánovaných opráv

V priebehu roka sa môžu na bytovom dome vyskytnúť závady, ktoré neboli zahrnuté do ročného plánu opráv. Ide o rôzne drobné poruchy a poškodenia, na odstránenie, ktorých má naša spoločnosť pripravených vlastných technikov. Každú takúto poruchu môžete nahlásiť priamo nám, alebo cez svojho zvoleného zástupcu a v čo najkratšom čase zabezpečíme jej odstránenie.

V prípade vážnych a neodkladných porúch, je každému bytovému domu k dispozícii Havarijná služba, ktorá je k dispozícii 24hod. denne. Vzhľadom na rozsah územia na ktorom sa nachádzajú nami spravované nehnuteľnosti a potrebu rýchlej dostupnosti, sú kontakty na havarijnú službu k dispozícii pre každý bytový dom ihneď po prihlásení sa do časti určenej pre vlastníkov domu. 

Ročný plán služieb pre bytový dom

Rovnako ako pri pláne opráv na ďalší kalendárny rok, má každý, nami spravovaný bytový dom, samostatný plán služieb starostlivosti o bytový dom. Ide najmä o harmonogram pravidelným revízií zariadení v bytovom dome, dodávky prevádzkových služieb a zoznam ostatných služieb slúžiacich pre komfortné užívanie nehnuteľnosti jeho vlastníkmi.

Najbežnejšie revízie zariadení v bytovom dome:

Štandardné prevádzkové služby pre bytový dom

Bežné služby správcu pre bytový dom