Jednotný proces obstarávania a postup pri výberovom procese

Správcovská spoločnosť AA Správa, s. r. o. pripravila jednotný postup pri výbere dodávateľov na služby pre svojich klientov. Vzhľadom na to, že poskytujeme správcovské služby aj bytovým domom, výberový proces je prispôsobený požiadavkám zákona 205/2014 Z. z., ktorým sa menil zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Rovnaké postupy uplatňujeme aj pri správe obytných zón, administratívnych priestorov a polyfunkčných objektov. Pre prípad dodávky služieb pre rodinné doby pri vypísaní výberového konania zohľadňujeme a žiadame o nacenenie prípadných iných nákladov priamo nesúvisiacich s dodávkou samotnej služby, napríklad dopravných nákladov, prestojov a podobne.

 

Kritériá pri výbere dodávateľa:

  1. Cena
  2. Predošlá skúsenosť so službami dodávateľa
  3. Termín dodania služby
  4. Schopnosť zabezpečiť pravidelnosť služby
  5. Dĺžka poskytnutej záruky
  6. Referencie

Vzhľadom na rozsiahle množstvo poskytovaných služieb, si vo vybratých prípadoch AA Správa vyhradzuje právo zmeniť kritéria pre jednotlivý výberový proces.

 

Do výberového procesu prosím pošlite cenovú ponuku spolu s:

  1. Celkovou záväznou ponukou vrátane dĺžky záruky, dĺžky realizácie a najskoršieho termínu dodania služby
  2. Referencie
  3. Výpis z obchodného alebo živnostenského registra
  4. mailový a telefonický kontakt na zástupcu spoločnosti

V individuálnych prípadoch si AA Správa vyhradzuje právo rozšíriť množstvo požadovaných podkladov, napríklad o príslušné certifikáty, licencie a podobne.

 

AA Správa si súčasne vyhradzuje právo nevybrať dodávateľa vo výberovom procese a neposkytnúť odmenu za účasť vo výberovom konaní. Ďalej si vyhradzujeme právo vyradiť niektorú z ponúk o dôvode vyradenie budeme podľa uváženia a nie vždy neúspešného dodávateľa informovať.

Súčasne chceme všetkých dodávateľov upozorniť, že konečné rozhodovacie právo pri výbere dodávateľa majú vlastníci v bytovom dome a ostatných nehnuteľnostiach, ktorí o výbere konečného dodávateľa môžu rozhodnúť väčšinovým hlasovaním. V takom prípade sa konečným dodávateľom služby stane vlastníkmi vybratá ponuka a nie ponuka, ktorá vyšla z výberového procesu.