Havarijná služba pre bytový dom

Úloha Havarijnej služby

Nami zazmluvnená Havarijná služba je pre každý bytový dom k dispozícii 24 hodín denne. Vzhľadom na vyššie náklady za túto službu, je nutné jej využívanie výlučne pri neodkladných poruchách, ktorých neodstránenie by spôsobovalo ďalšiu škodu, či už na zdraví alebo majetku.
Pre každý bytový dom sú na Havarijnú službu zazmluvnené spoločnosti, ktoré sú schopné vzhľadom na lokalitu, v ktorej sa nachádza bytový dom, na odstránenie Havarijného stavu prísť v čo najkratšom čase. Priamy kontakt na havarijnú službu môžete nájsť v časti určenej pre vlastníkov bytových domov po svojom prihlásení alebo na vývesnej tabuli vo vstupných priestoroch domu.

Havarijné služby sú určené najmä pre prípad následovných porúch: