Ekonomická správa bytového domu

Vedenie účtovníctva bytového domu

Každý bytový dom je samostatná ekonomická jednotka, ktorá má svoje vlastné účtovníctvo. Správca je povinný pre každý dom zriadiť samostatný účet na ktorom prebiehajú všetky platby týkajúce sa správy a súvisiacich služieb pre každý bytový dom zvlášť. Správca na základe zákona nesmie hospodáriť s prostriedkami jedného domu v prospech iného domu. Na tento bankový účet sú poukazované aj poplatky za správu, pričom každý bytový aj nebytový priestor má pridelený unikátny variabilný symbol.

Ročné vyúčtovanie hospodárenia bytového domu

Správca je povinný najneskôr do 31.5. následného roka doručiť každému vlastníkovi v bytovom dome ročné vyúčtovanie hospodárenia vlastníka za predošlý rok. Na úspešné zvládnutie ročného vyúčtovania je potebné vykonať odpočty vo všetkých priestoroch a na všetkých meračoch najneskôr do konca príslušného kalendárneho roka. Každý vlastník má lehotu 30 dní od doručenia ročného vyúčtovania, na prípadnú reklamáciu ročného vyúčtovania a následne správca, na základne oprávnených reklamácií, pripraví opravené vyúčtovanie.

Obstarávanie dodávateľských služieb

Hlavnou úlohou správcovskej spoločnosti, je starostlivosť o zverený majetok jeho vlastníkmi, na ktorú využíva dodávateľské firmy, špecializujúce sa na konkrétnu oblasť. Výber každého dodávateľa, prebieha prostredníctvom výberového procesu, kde hlavnými kritériami pre výber konkrétneho dodávateľa sú cena za výkon v kombinácii s kvalitou prevedenia samotnej služby. Pri každom výberovom konaní požadujeme od neoverených dodávateľov spolu s cenovou ponukou aj referencie na ukážku predošlej práce. V spolupráci so zástupcom vlastníkov tak pripravujeme každoročne plán opráv bytového domu a pravidelných činností pri starostlivosti o bytový dom a jeho okolie.

Ostatné ekonomické činnosti správcu: