Cenník

Odmena správcu
    cena bez DPH cena s DPH
Odmena správcu – byt* ks 7,00 - 20,00 8,40 - 24,00
Odmena správcu – nebytový priestor* ks 7,00 - 20,00 8,40 - 24,00
Odmena správcu – parkovacie miesto* ks 3,00 - 4,50 3,60 - 5,40
Administratívne služby nad rámec Zmluvy o výkone správy
    cena bez DPH cena s DPH
Vystavenie potvrdenia o záväzkoch na byt ks 25,00 30,00
Vystavenie potvrdenia o veku domu ks 10,00 12,00
Upomienka - SMS/Mail ks 4,50 5,40
Upomienka 1 - poštou ks + poštovné 11,00 13,20
Upomienka 2 ks + poštovné 20,00 24,00
Kuriérska služba podľa aktuálneho cenníka kuriérskej služby
Vystavenie duplikátu ročného vyúčtovania, zálohového predpisu ks 20,00 24,00
Vyhotovenie splátkového kalendára ks 50,00 60,00
Zápis záložného práva pri nedoplatkoch spojených s užívaním bytu a nebytových priestorov na ochranu ostatných vlastníkov vrátane späť vzatia   120,00 144,00
Zorganizovanie každej domovej schôdze nad zákonom stanovenej jednej schôdze / rok schôdza 70,00 84,00
Opakované domové schôdze nad zákonom stanovenej jednej schôdze / rok za každú začatú hodinu za zástupcu správcu 32,50 39,00
Písomné hlasovanie   70,00 84,00
Príprava a spracovanie podkladov pre čerpanie úveru zo ŠFRB   1500,00 1800,00
Príprava a spracovanie podkladov pre čerpanie komerčného úveru   450,00 540,00
Ročná správa úverov domu, vypracovanie ročnej správy hospodárenia domu   Bezplatne
Za opravné vyúčtovanie v celom dome z dôvodu na strane vlastníka ks 50,00 60,00
Údržba a opravy
    cena bez DPH cena s DPH
Údržbárske práce (inštalatérske a elektroinštalačné práce, drobné opravy) hod 25,00 + materiál 30,00 + materiál
Činnosť stavebného inžiniera hod 40,00 48,00
Starostlivosť o kotolne ( podľa typu kotolne) mes. 150,00 - 300,00 180,00 - 360,00
Doprava km 0,70 0,84
Poplatok za spracovanie údajov z meračov ks 4,50 5,40
Upratovanie - exteriér
    cena bez DPH cena s DPH
Zametanie chodníkov - PO až PIA m2 0,50 0,60
Zametanie chodníkov - Víkend + sviatky m2 1,00 1,20
Dočisťovanie kontajnerového stojiska + odvoz veľkorozmerného odpadu m3 30,00 36,00
Odpratávanie snehu m2 / úkon 0,50 0,60
Odstránenie náľadia m2 / úkon 0,50 0,60
Vyzbieranie nečistôt v okolí domu 100 m2 50,00 60,00
Kosenie trávnatých plôch m2 / kosenie 0,25 0,30
Okopávanie vysadenej zelene a jej údržba ks individuálne
Inžiniering
    cena bez DPH cena s DPH
Vybavenie stavebného povolenia ks 600,00 720,00
Ohlásenie stavebných prác ks 130,00 156,00
Vypracovanie o uzavretie jednoduchej zmluvy o dielo zmluva 100,00 120,00
Zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia ks 500,00 600,00
Zaujatie verejného priestranstva   50,00 60,00
Prevádzkové služby
    cena bez DPH cena s DPH
Vypracovanie zmlúv o prenájme domových spoločných priestorov ks 100,00 120,00
Účasť správcu na stretnutiach, rokovaniach, obhliadkach, kontrolných stavebných dňoch a podobne hod 32,50 39,00
Administratívne práce nad rámec Zmluvy o výkone správy a legislatívy každých začatých 15 min. 8,25 9,90
Komunikácia s vlastníkom nad rámec zmluvy o výkone správy a legislatívy každých začatých 15 min. 8,25 9,90
Opakovaná komunikácia k upomienkam (opakované vysvetlenie vzniku upomienky) každých začatých 15 min. 8,25 9,90
Bankové a účtovné prevody medzi účtami služieb a Fondu prevázdky, údržby a opráv každých začatých 15 min. 8,25 9,90
Zápočty zostatkov na viacerých kontách vlastníka v jednom objekte a realizácia tomu prislúchajúcich prevodov medzi bankovými účtami každých začatých 15 min. 8,25 9,90
Poradenstvo, konzultácie v súvislosti so stavebnými úpravami v priestore v osobnom vlastníctve vlastníka každých začatých 15 min. 8,25 9,90
Spracovanie ekonomických podkladov pre ročné vyúčtovanie objektu, po prevzatí správy objektu počas kalendárneho roka, za časť kalendárneho roka pred prevzatím správy, a to v prípade nedodania výpisov z bankového účtu / bankových účtov vo formáte .XML a variabilných symbolov pod ktorými boli priestory evidované u predchádzajúceho správcu, predchádzajúcim správcom. za každú spracovanú položku 1,50 1,80
Refakturácia nákladov objektu na tretie subjekty každých začatých 15 min. 8,25 9,90
Kopírovanie za stranu ks 0,70 0,84
Zabezpečenie viac ako 3 ponúk za každú ďalšiu ponuku 100,00 120,00
Mesačne za službu Zóna vlastníkov   Bezplatne

Cenník je platný od 1.6.2022 , cenu sú uvedené v EUR.