Cenník služieb

Odmena správcu
    cena bez DPH cena s DPH
Odmena správcu – byt (v závislosti od očtu bytov) ks od 6,50 od 7,80
Odmena správcu – nebytový priestor ks 6,50 - 18,00 7,80 - 21,60
Odmena správcu – parkovacie miesto ks 2,00 - 3,50 2,40 - 4,20
Administratívne služby nad rámec Zmluvy o výkone správy
    cena bez DPH cena s DPH
Vystavenie potvrdenia o záväzkoch na byt ks 25,00 30,00
Vystavenie potvrdenia o veku domu ks 5,00 6,00
Upomienka - SMS/Mail ks 3,00 3,60
Upomienka 1 - poštou ks + poštovné 8,00 9,60
Upomienka 2 ks + poštovné 15,00 18,00
Kuriérska služba podľa aktuálneho cenníka kuriérskej služby
Vystavenie duplikátu ročného vyúčtovania, zálohového predpisu ks 10,00 12,00
Vyhotovenie splátkového kalendára ks 15,00 18,00
Zápis záložného práva pri nedoplatkoch spojených s užívaním bytu a nebytových priestorov na ochranu ostatných vlastníkov vrátane späť vzatia   80,00 96,00
Zorganizovanie každej domovej schôdze nad zákonom stanovenej jednej schôdze / rok schôdza 50,00 60,00
Opakované domové schôdze nad zákonom stanovenej jednej schôdze / rok za každú začatú hodinu za zástupcu správcu 20,00 24,00
Písomné hlasovanie a elektronické písomné hlasovanie   50,00 60,00
Príprava a spracovanie podkladov pre čerpanie úveru zo ŠFRB   550,00 660,00
Ročná správa úverov domu, vypracovanie ročnej správy hospodárenia domu   Bezplatne
Za opravné vyúčtovanie v celom dome z dôvodu na strane vlastníka ks 15,00 18,00
Údržba a opravy
    cena bez DPH cena s DPH
Údržbárske práce (inštalatérske a elektroinštalačné práce, drobné opravy) hod 20,00 + materiál 24,00 + materiál
Činnosť stavebného inžiniera hod 30,00 36,00
Starostlivosť o kotolne ( podľa typu kotolne) mes. 100,00 - 300,00 120,00 - 360,00
Doprava km 0,50 0,60
Poplatok za spracovanie údajov z meračov ks 3,50 4,20
Upratovanie - exteriér
    cena bez DPH cena s DPH
Zametanie chodníkov - PO až PIA m2 0,50 0,60
Zametanie chodníkov - Víkend + sviatky m2 1,00 1,20
Dočisťovanie kontajnerového stojiska + odvoz veľkorozmerného odpadu m3 20,00 24,00
Odpratávanie snehu m2 / úkon 0,30 0,36
Odstránenie náľadia m2 / úkon 0,30 0,36
Vyzbieranie nečistôt v okolí domu 100 m2 15,00 18,00
Kosenie trávnatých plôch m2 / kosenie 0,15 0,18
Okopávanie vysadenej zelene a jej údržba ks individuálne
Inžiniering
    cena bez DPH cena s DPH
Vybavenie stavebného povolenia ks 400,00 480,00
Ohlásenie stavebných prác ks 100,00 120,00
Vypracovanie o uzavretie jednoduchej zmluvy o dielo zmluva 50,00 60,00
Zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia ks 350,00 420,00
Zaujatie verejného priestranstva   30,00 36,00
Prevádzkové služby
    cena bez DPH cena s DPH
Vypracovanie zmlúv o prenájme domových spoločných priestorov ks 50,00 60,00
Účasť správcu na stretnutiach, rokovaniach, obhliadkach, kontrolných stavebných dňoch a podobne hod 25,00 30,00
Administratívne a ekonomické práce nad rámec Zmluvy o výkone správy hod 25,00 30,00
Kopírovanie za stranu ks 0,50 0,60
Zabezpečenie viac ako 3 cenových ponúk   50,00 60,00
Mesačne za službu Zóna vlastníkov   Bezplatne

Cenník je platný od 6.5.2021, cenu sú uvedené v EUR.